درباره اداره امور مالی

اداره امور مالی زیر مجموعه ای از معاونت پشتیبانی می باشد که در بخشهای مختلفی فعالیت دارد.
1- مدیریت منابع ووجوه نقد از اصلی ترین بخشهای فعالیتی اداره کل امور مالی میباشد که در قالب آن کلیه دریافتها وپرداختها در سطح استان درراستای فعالیتهای اداره استان انجام وثبتها ومراحل مالی لازم سپری میشود.
2- حقوق ودستمزد کارکنان تنظیم لیست حقوقی کارکنان, احتساب اضافه کاری و ماموریتهای آنان, بررسی مساعده پرداختی به کارکنان, بدهی های جاری پرسنل و تنظیم کسورات قانونی مربوط به حقوق پرسنل ونیز درراستای حل وفصل مشکلات مالی کارکنان درچهارچوب مقررات، اداره امور مالی در این بخش انجام وظیفه مینماید.
3- تهیه وتنظیم صورتهای مالی حسابداری مالی ،کنترل و بررسی حسابهای موقت ودائم ،به روز آوری وجمع بندی حسابها در پایان سال مالی وتهیه وتنظیم صورتهای مالی آن دوره با رعایت کلیه استانداردهای مالی ومقررات مربوط از وظائف دیگراداره امور مالی میباشد .
4- گزارشات مدیریت اداره امور مالی با استناد واتکا به اطلاعات و اسناد ثبت شده مالی گزارشات مورد نیاز مدیریتی را تهیه وجهت استفاده مدیران ارشد سازمان در اختیار آنان قرار میدهد .
5- سایر وظائف و امورات محوله پرداخت ،کنترل و بررسی حساب تنخواه ها – صندوق نقدی جهت پرداختهای نقدی – ثبت وکنترل حسابهای فیمابین بین واحدها و سازمانهای ذیربط – کنترل دوره ای حسابها وعملکرد با بودجه مصوب از وظایف دیگر اداره امور مالی می باشد که بر حسب تصمیمات و دستورالعمل های مالی بعد از دریافت مجوزهای لازم از معاون پشتیبانی و رئیس حسابداری انجام می گیرد.