بخشنامه های کارگزینی

 جزئیات طرح مجلس برای حقوق کارمندان، تعین ضریب افزایش براساس “میزان درآمد

طبق بخشنامه شماره 200/93/1217مورخ 93/02/03 جانشین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهورشانزده مصوبه دولت قبلی درخصوص استخدام وتبدیل وضعیت لغوگردید

دانلود بخشنامه

شاخص های عمومی ارزیابی عملکردبه دستگاههای اجرایی ابلاغ شد

  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری درسال 1393تصویب وبه دستگاههاابلاغ گردید 

فوق العاده شغل موضوع بند5ماده 68قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههاابلاغ گردید 

به موجب بخشنامه شماره 396مورخ 93/01/18 آیین نامه دورکاری لغوشد

ضوابط اجرایی بودجه سال 1393ابلاغ شد