شرح وظایف

 • برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف ، سیاست ها ، فعالیت ، برنامه ها و مواضع سازمان به مخاطبان
 • - پیگیری و نظارت برکلیه مراحل انتصاب های مدیران و روسای ادارات سازمان و همچنین مسائل مربوط به مرخصی واضافه کاری آنان .
 • - نظارت بر روند حضور و غیاب مدیران ، عزل و نصب روسا و کارکنان تحت سرپرستی .
 • - انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی ، مدیران و کارکنان .
 • - بررسی عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم .
 • - بررسی و پیگیری شکایات مردم از واحدها و کارکنان .
 • - نظارت بر تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه و گردآوری آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه سالانه .
 • - نظارت بر اجرای قوانین و مقررات عالی و عندالزوم تهیه دستورالعمل های داخلی جهت رفع مسائل و مشکلات موجود .
 • - نظارت بر ثبت و نگهداری حساب های مربوط به سازمان و تهیه و تنظیم گزارش ها .
 • - برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف ، سیاست ها و فعالیت ها .
 • - نظارت بر امور دبیرخانه ، نقلیه و ... .

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی98اردیبهشت