تفاهم نامه همکاری بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بسیج مستضعفین

تفاهم نامه مرکزنوآوری بخش تعاون 

تفاهم نامه همکاری با سازمان جهاد کشاورزی 

تفاهم نامه معاونت تعاون -صندوق کارآفرینی امید -بانک توسعه تعاون -صندوق سرمایه گذاری تعاون  (حمایت از تعاونیهای تولید کننده محصولات مقابله کننده با انتشار ویروس کرونا )

تفاهم نامه معاونت تعاون -کارافرینی -صندوق کارآفرینی امید ( حمایت از تعاونیهای جوانان -توانیابان-زنان سرپرست خانوار و توسعه بازار و صادرات تعاونیها )

تفاهم نامه معاونت امور زنان ریاست جمهوری و بانک توسعه تعاون  ( حمایت از تعاونیهای زنان و زنان سرپرست خانوار

تفاهم نامه  بانک توسعه تعاون و وزارت ( حمایت از تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی)

تفاهم نامه معاونت تعاون و کارآفرینی (حمایت از تعاونیهای جوانان- بانوان -دانش بنیان -روستا تعاون - توانیابان  در خصوص تخفیف حق بیمه اعضای شاغل در تعاونیها   )

 تفاهم نامه معاون تعاون و معاونت ریاست جمهورحمایت از تعاونیهای خلاق - نوآور و دانش بنیان )