دستور العمل تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار 

دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت ونظارت برشرکتهای تعاونی اعتبار

دستورالعمل دانش بنیان.pdf3

آئین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان

آیین نامه داخلی اتاق تعاون استان

حدود فعالیت تعاونی خدماتی در کلیه گرایشهای 21 گانه

اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی 

دستورالعمل تشکیل تعاونی سهامی عام

 ارسال فهرست اولویتهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای تشکیل تعاونیها

فرایند تشکیل تعاونی سهامی عام

شرایط تشکیل تعاونیهای دانش بنیان نوپا

قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

دستورالعمل اجرایی تاسیس شرکتهای تعاونی خدمات ، بهداشتی و درمانی 

دستور العمل و ضوابط تشکیل شرکتهای تعاونی دانش بنیان به همراه نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

فرایند ثبت و تشکیل تعاونیها 

دستورالعمل استاندارد سازی چگونگی ثبت الکترونیکی درخواست تاسیس و تغییرات شرکتهای تعاونی در سامانه اداره ثبت -قسمت اول

  

دستورالعمل استاندارد سازی چگونگی ثبت الکترونیکی درخواست تاسیس و تغییرات تعاونی در سامانه اداره ثبت - قسمت دوم


اساسنامه تعاونی فراگیر ملی

اساسنامه تعاونی دانش بنیان
اساسنامه تعاونی سهام عدالت
اساسنامه تعاونی سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس
اساسنامه تعاونی سهامی عام معاف از ثبت نزد سازمان بورس

اساسنامه تعاونیهای مصرف 

اساسنامه تعاونی دهیاریها 

اساسنامه تعاونی توسعه و عمران شهرستانی 

اساسنامه تیپ شرکت تعاونی

اساسنامه اتاق تعاون

اساسنامه تعاونیهای مسکن 

اساسنامه تعاونیهای تامین نیاز کارگران ساختمانی

اساسنامه تعاونی تامین نیاز مشاغل خانگی

اساسنامه تعاونی تامین نیاز تولید کنندگان

اساسنامه تعاونی تامین نیاز صنوف خدماتی

اساسنامه تعاونی فراگیر دهستان 

اساسنامه بنیاد توسعه ،کارآفرینی و تعاون

اساسنامه اتحادیه ها  


فرایند تشکیل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

بروشور تعاونی توسعه عمران شهرستانی

طرح تشکیل تعاونی توسعه روستایی

ایجاد وحدت رویه واحددر ثبت شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

دستور العمل نحوه تشکیل مجامع موضوع ماده 16 اساسنامه شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

دستورالعمل تشکیل شرکتهای تعاونی اعتبار

دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت برشرکتهای تعاونی اعتبار

گامهای تاسیس شرکت تعاونی اعتبار

فرمهای تشکیل تعاونی اعتبار

نامه درخواست تشکیل تعاونی
کلیات طرح در تعاونیها
صورت اسامی و مشخصات افراد در تعاونیها

فرمهای اولین مجمع

فرم فهرست اسامی و مشخصات کامل اعضا و نیز اعضای هیات مدیره و ...

فرم درخواست موافقت با تشکیل اتاق تعاون 

لیست اعضای اتاق تعاون - در شرف تاسیس

فرمهای اولین مجمع اتاق تعاون شهرستان

صورت اسامی و مشخصات کامل داوطلبان اتاق تعاون شهرستان 

نامه شماره 105820 مورخ 90/10/7 معاونت امور تعاون وزارت متبوع در خصوص واگذاری امور به اتاق های تعاون و اتحادیه ها

تصدگری های قابل واگذاری به اتاق تعاون