آشنایی با فرآیند شکایت تعاونی ها  

1-    هدف :                    رسیدگی به شکایات وهدایت آن به مراجع ذیربط .

2-    دامنه کاربرد :       کلیه اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی تحت نظارت اداره کل تعاون استان خراسان رضوی

3-  تعاریف :                    شکایات واصله در3گروه طبقه بندی می شوند:

           1-3            شکایات ازانتخابات تعاونیها

          2-3            شکایات درامورمربوط به تعاونی

         3-3            شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجمع

4-  مسئولیت :            

- شکایات مربوط به انتخابات توسط کمیسیون موضوع ماده5دستورالعمل نحوه نظارت برانتخابات تعاونیهاواتاقهای تعاون رسیدگی میشود

-    شکایات درامورتعاون به بازرس تعاونی ارسال میگردد.

- شکایات ازنحوه برگزاری مجمع توسط کارشناس بررسی کننده مدارک وازطریق انطباق باماده47آیین نامه نحوه تشکیل مجامع بررسی میشود.

-    ارجاع درخواست داوری به مراجع قضایی جهت حل اختلاف به عهده خود شاکی می باشد

5   - شرح فعالیتها و اقدامات :

1.       رسیدگی به شکایات اعضای تعاونی

2.      شکایات مربوط به مجامع عمومی

3.      شکایات مربوط به انتخاب مدیران

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.       رسیدگی به شکایات اعضای تعاونی:

-     درخواست اعضاء تعاونی به طرح شکایت از تعاونی مربوطه

-   دریافت فرم شکایات و تکمیل فرم توسط شاکی از قسمت تایپ و تکثیر

-     در صورت حقوقی بودن فرد شکایت کننده شکایت باید همراه مصوبه هیئت مدیره و مهمور به مهر باشد

-     به مدت یک هفته رسیدگی توسط بازرس انجام می شود

-  اگر نیاز به ارجاع اختلاف به داوری نباشد حکم مربوطه قبول و اجرا می شود،در غیر اینصورت شاکی باید فرم درخواست داوری را تکمیل کند

-    دلایل ارجاع اختلاف به داوری:

- فقدان بازرس، عدم دسترسی به بازرس، عدم رسیدگی بازرس ظرف یک ماه از وصول شکایت، عدم تمکین هیئت مدیره به نظر بازرس، اعتراض بازرس به نظر هیئت مدیره

-  چنانچه اتحادیه دارای هیات داوری باشد فرم درخواست داوری به اتحادیه مربوطه ارسال می شود در غیر اینصورت فرم درخواست داوری از طریق اداره به اتاق تعاون ارجاع داده می شود

-   در هر دو قسمت اتاق تعاون و اتحادیه مربوطه،داور باید مورد تایید طرفین باشد

-     درخواست در هیئت داوری طرح و نتیجه به طرفین اعلام می شود

-  تبصره: هیچ یک از موارد مقرر در این دستورالعمل حق مراجعه مستقیم شاکی به داور و در صورت عدم پیش بینی داور، به شوراهای حل اختلاف مراجع صالح قضایی یا شبه قضایی را سلب نخواهد کرد

- اگر نیاز به ارجاع حکم به شوراهای حل اختلاف یا مراجع قضایی باشد،حکم به آنجا ارجاع داده میشود در غیر اینصورت نتیجه نهایی به متقاضی اعلام میشود

-  دلایل ارجاع داوری به شوراهای حل اختلاف:

-  در صورت استنکاف مراجع داوری از پذیرش داوری، درصورت عدم اعلام حکم داوری ظرف مدت مقرر، در صورت عدم وجود اتحادیه مربوطه یا اتاق، در صورت عدم پیش بینی شرط داوری

2.       شکایات مربوط به مجامع عمومی:

-    اعلام تخلف از سوی شاکی

-     ثبت شکایات در دبیرخانه

-     اعمال ماده 47 آئین نامه - تبصره 3 ماده 33 توسط اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی

-  اگر تخلف مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع است تجدید مجمع عمومی و تجدید مجمع در تصمیمات فاقد اعتبار در غیر اینصورت اعلام موارد صحیح به ثبت و حذف مواد غیر قانونی

 

3.       شکایت مربوط به انتخاب مدیران:

-     تسلیم شکایت شاکی به اداره

-     دعوت از اعضاء برای برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5

-     برگزاری جلسه کمیسیون ماده 5

-  اگر شکایت مورد قبول قرار گیرد انتخابات ابطال و تصمیم گیری نهایی با کمیسیون ماده 5 است،در غیر اینصورت انتخابات تایید می شود

6-   شاخص های پایش و اندازه گیری :

 جهت تعیین میزان اثر بخشی فرآیند شکایت تعاونی ها و حصول اطمینان از دستیابی به نتایج طرح­ریزی شده، شاخصها و معیارهای پایش و اندازه گیری به شرح زیر تعریف گردیده است:

ردیف

عنوان شاخص

شرح شاخص

دوره زمانی

واحد سنجش

وزن شاخص

1

شکایت ازمراحل انتخابات

چنانچه ازمراحل  انتشارآگهی مجمع تاپایان مجمع شکایتی ظرف 5روزواصل شود کمیسیون ماده5رسیدگی میکند

3ماه

روز

40

2

شکایت درامورتعاون

اختلاف بین اعضاوسهامداران باتعاونی یااتحادیه ذیربط درامورتعاون ......ارجاع به بازرس میشود

3ماه

روز

30

3

شکایت ازنحوه برگزاری مجمع

درتعاونیها(به غیر از انتخابات) شکایات مربوط به نحوه برگزاری مجمع توسط کارشناس وفق ماده47ایین نامه نحوه تشکیل مجامع بررسی همه جانبه شده واعلام نظ میگردد

3ماه

روز

30

دستورالعمل رسیدگی به شکایات 

قانون بخش تعاون - بااصلاحات 93

دستورالعمل چگونگی تشکیل مجمع عمومی شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

(قانون حمایت از شرکتها وموسسات دانش بنیان وتجاری سازی نوآوری و اختراعات(بهمراه نامه ریاست جمهور محترم و مجلس شورای اسلامی

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- قسمت 1

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران -قسمت 2

آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران  - قسمت 3

آیین نامه تشکیل مجامع - قسمت 1

آیین نامه تشکیل مجامع - قسمت 2

آیین نامه تشکیل مجامع - قسمت 3

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون- بخش اول

دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون - بخش دوم

فرایند ثبت تغییرات در تعاونیها

فرایند نظارت بر تعاونیها

فرایند شکایت مجامع و مدیران تعاونی

فرایند رسیدگی به شکایات اعضای تعاونیها

آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر


مقررات تعاونی ها

طرح روی جلد  کتاب تدوین شده مقررات تعاونی ها توسط کارشناسان محترم تعاون آقای عباس علیزاده و خانم معصومه اسدی عطایی

 

قوانین و آیین نامه های تعاون، کار و تامین اجتماعی  

طرح روی جلد کتاب تدوین شده قوانین و آیین نامه های کاربردی کار ، تعاون و تامین اجتماعی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه / عادی بطور فوق العاده

نمونه فرم نمایندگی موضوع تبصره 1 ماده 19 آیین نامه نحوه برگزاری مجام

صورتجلسه تحویل و تحول هیات مدیره