مسکن مهر1
بیاری خداوند متعال و بر اساس اصول 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, رهنمودهای مقام معظم رهبری, قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و سیاستهاو رویکردهای کلان دولت خدمتگزار  نهم و نیز تکلیف ایجاد شده در بند(د) تبصره 6  قانون بودجه سال 1386 وزارت تعاون بر آن شد تا از طریق ثبت نام الکترونیکی متقاضیان فاقد مسکن اقدام نموده و در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر واجدین شرایط را سازماندهی نماید.
اهم شرایط به قرار زیر است:
متقاضی متاهل یا سرپرست خانوار/ و افراد تحت تکفل وی فاقد مسکن یا زمین ملکی بوده و قبلا از هیچ یک از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین و یا واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
حداکثر متوسط زیربنای ساختمان در هر مجموعه 75 متر مربع می باشد.
در شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت در شهرکهای اقماری متقاضی می باشد.
حداقل دارای 5 سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا باشد.( برای مهاجرین از شهرهای بزرگ این مدت به یکسال کاهش یافته و برای کارمندان دولت که باستناد حکم دستگاه مربوطه منتقل می شوند سابقه سکونت ملاک نمی باشند.