آموزش و ترویج    

  الف-آموزش   

       آموزش جریانی است که افراد طی ان آگاهیها ،مهارتها ،طرز تلقیها و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش معین
و در جهت تحقق هدف خاصی فرا می گیرند و به کمک آموزش ،قدرت  درک تجزیه و تحلیل  و شناخت افراد افزایش
پیدا می کند .
 از آنجا که مفهوم تعاون تنها شامل دانش نظری نمی شود ، به جنبه های عملی آن نیز باید توجه داشت . به همین
دلیل آموزش تعاون مفهومی کلی و شامل کلیه اصول و ارزشها ،مقررات ،اعمال و تجاربی می گردد که  دانش تعاونی
را به دیگران منتقل نماید.
آموزش در بخش تعاون به چهار شکل زیر اجراء می گردد:
-آموزشهای کوتاه مدت
- آموزشهای بلند مدت
-آموزشهای مرکز آموزش عالی تعاون

:سرفصلهای دوره های آموزش

مهارت مالی

مهارت مدیریت تعاون

مهارت بازرگانی 

مهارت قوانین و مقررات تعاونی

مهارت عمومی

آموزشهای تخصصی:دهیاریها

آموزش تخصصی تعاونیهای نوع جدید

آموزش تخصصی تعاونیهای توزیعی

آموزش تخصصی تعاونیهای توزیعی -عمران مسکن

آموزش تخصصی تعاونیهای تولیدی

آموزش تخصصی تعاونیهای توزیعی - مصرف

بهبود مدیریت

فرمهای آموزشی