آموزش و ترویج    

  الف-آموزش   

       آموزش جریانی است که افراد طی ان آگاهیها ،مهارتها ،طرز تلقیها و گرایشهای مناسب را برای ایفای نقش معین
و در جهت تحقق هدف خاصی فرا می گیرند و به کمک آموزش ،قدرت  درک تجزیه و تحلیل  و شناخت افراد افزایش
پیدا می کند .
 از آنجا که مفهوم تعاون تنها شامل دانش نظری نمی شود ، به جنبه های عملی آن نیز باید توجه داشت . به همین
دلیل آموزش تعاون مفهومی کلی و شامل کلیه اصول و ارزشها ،مقررات ،اعمال و تجاربی می گردد که  دانش تعاونی
را به دیگران منتقل نماید.
آموزش در بخش تعاون به چهار شکل زیر اجراء می گردد:
-آموزشهای کوتاه مدت
- آموزشهای بلند مدت
-آموزشهای مرکز آموزش عالی تعاون

:سرفصلهای دوره های آموزش حضوری 

  تقویم آموزشی سال 1399

: دوره های آموزشی حضوری 

لیست دوره های آموزشی سال1399

مشخصات آموزشگاههای سال 1399

لیست دوره های قابل ارائه توسط جهاد دانشگاهی استان مرتبط با حوزه تعاون 

لیست دوره های قابل ارائه توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان مرتبط با حوزه تعاون 

: دوره های آموزش مجازی 

تقویم سالانه سامانه آموزش مجازی تعاون 

راهنمای دریافت گواهینامه آموزش مجازی