نظام نامه

انجام درست کارها از عهده سازمانی بر مـی آیـد کـه مجهـز بـه نظـام اداری سالم و ناظر باشد که این نظارت دقیق توسط بازرسان ارزیاب هر سازمان که مهمترین آنها اعضای تیم خودارزیابی می باشد ، صورت می پذیرد. سازمانهای سـالم قـادر بـه تـصمیم سـازی و تـصمیم گیریهای درست، بجا و مناسب هستند و در ارائـه خـدمات کارآ­مـد، اثربخش عمل می کنند. نبودناظر درون سازمانی (خودارزیاب) ممکـن اسـت بـه آسیبدیدگی جبران ناپذیر نظام اداری  منتهـی شود.

  برهمین اساس در اداره ارزیابی عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ابتدای سال 1398 اصل بر این قرار گرفت تا با اهتمام جدی اقدام به تهیه و تدوین نظامنامه بازرسی ادواری از ادارات شهرستان ها نماید.

امید است بازخورد نهایی بازرسی از ادارات شهرستان ها در نهایت موجب رضایتمندی مراجعان از دریافت خدمات و همچنین رعایت حقوق شهروندی، و پیـشگیری و مبـارزه بـا فـساد اداری منتهی گردد که این خود، ماموریت مهم و هدف اصلی این اداره کل می باشد.

  

اهداف بازرسی و  ارزیابی ادارات شهرستان ها

1.      بررسی میزان انطباق عملکرد ادارات شهرستانها با قوانین و مقررات و استانداردهای تعیین شده

2.      انعکاس نتایج بررسی در قالب راهکارهای اجرایی جهت انجام اقدامات اصلاحی و بهبود عملکرد ادارات شهرستان ها

3.      پیگیری رفع نواقص اعلام شده توسط بازرسان تیم خود ارزیابی

4.      پیشگیری از وقوع چالش ها، نارسائی ها و نواقص در ادارات شهرستان ها وجلوگیری از تخلف و ارتقاء سلامت اداری

5.      آموزش و ارائه مشاوره تخصصی درحین خدمت و‌ افزایش بهره وری کارکنان

6.   شناسایی نقاط قوت، ضعف و نارسایی های عملکردی ادارات شهرستان ها و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود عملکرد ادارات شهرستان ها

7. مقایسه عملکرد جاری ادارات شهرستانها با عملکرد سال گذشته و بررسی مجدد نقاط ضعف سال گذشته