نظام نامه

منشور ارتقاء سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

1.        تدوین برنامه های عملیاتی لازم به منظور اجرائی نمودن راهکارهای پیشگیری و مراقبت از نقاط آسیب دیده

2.      پایش و ارزشیابی برنامه های عملیاتی ابلاغی پیشگیری و مراقبت از نقاط آسیب پذیر

3.   نهائی نمودن سنجه های اندازه گیری سلامت اداری در ادار کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به منظور انجام ممیزی و ارزیابی

4.      تدوین راهکارهای تشویق کارکنان و مراجعین در اجرای قانون سلامت اداری

5.      ارتقاء سازو کارهای کشف و اعلام تخلفات و جرائم به مراجع ذیصلاح6

6.      تهیه و تدوین برنامه های آموزشی آگاه سازی در راستای ارتقاء سلامت اداری

7.      آگاه سازی مراجعین نسبت به حقوق و تعهدات قانونی

8.      پیگیری استقرار سیستم جامع رسیدگی به شکابات تحت وب

9.      استانداردسازی نحوه ارائه خدمات به مراجعین

10. سنجش رضایت مندی مراجعین از خدمات ارائه شده در حوزه سلامت اداری