تصویر عفاف و حجاب

عفاف و عفت نزد اهل لغت به معنای خودداری و خود نگهداری از هر گونه امر نازیبا و ناپسند است

"استاد شهید مرتضی مطهری"