اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

 قوانین و مقررات 

فرم های مورد نیاز

مراحل اخذ شناسه ملی

 

شرح کلی وظایف اداره تشکل های کارگری و کارفرمایی

 

آموزش (نظارت بر حسن اجرای آموزش)

1-تدارک و تدوین مستمر تقویم آموزشی هر یک از شهرستانها و نیز تقویم استانی

2- تدارک برگزاری دوره های مندرج در تقویم آموزشی

3-نظارت بر برگزاری دوره های مندرج در تقویم آموزشی شهرستانی و اخذ و بررسی مستمر گزارشات آموزشی شهرستانها

4-تشکیل پرونده ویژه دوره های آموزشی شهرستانی واستانی(تقویم و گزارشات و ...)

5- ارائه گزارش جامع عملکرد آموزشی هر سه ماه یکبار و نیز سالانه به معاونت روابط کار و مدیرکل استان

6-تدارک برگزاری نشستهای ترویجی مندرج در تقویم آموزشی جهت مجریان( تهیه دعوتنامه و موضوعات نشست و تنظیم صورتجلسات و ...)

7-تهیه چک لیست تطبیق عملکرد (با پیش بینی مندرج در تقویم آموزشی هر یک از شهرستانها هر سه ماه یکبار و ...)

 ترویج

1-تدارک و تدوین و بررسی جدول استاندارد استانی تاسیس تشکل به تفکیک هر یک از شهرستانهای استان

2-مطالعه و برنامه ریزی و اقدام به مکاتبات مذاکرات و تشکیل جلسات ترویجی و شرکت در جلسات با ارگانها و نهادهای ذیربط هر صنف در راستای تسهیل تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی

3-مطالعه و برنامه ریزی و بررسی امکان تاسیس انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی دیگر بر اساس الگوی موجود شهرستان و یا استان

4- تدوین راهنمای ارباب رجوع ، بویژه در تاسیس انجمنها جهت درج در سایت و کنترل و به روز رسانی مداوم آن

5- برنامه ریزی و پیگیری سایر طرق اطلاع رسانی و ترویج تشکلهای کارگری و کارفرمایی

6- بررسی تقاضانامه های تاسیس تشکلها و اخذ استعلام و مجوز تاسیس از وزارت متبوع

7- تهیه چک لیست تطبیق عملکرد با مندرجات جدول استاندارد هر شهرستان هر سه ماه یکبار

  

نظارت (نظارت بر مطابقت عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با مقررات جاریه مملکتی)

1-بررسی و مطالعه قانونی تقاضای تشکیل مجامع عمومی موسس، عادی و فوق العاده تشکلهای کارگری و کارفرمایی

2- بررسی مستمر جداول زمان بندی برگزاری مجامع عمومی ارسالی از سوی مجریان و مطابقت تشکیل مجامع بویژه مجامع فوق العاده با مقررات قانونی

3- بررسی و مطالعه پیش نویس اساسنامه های ارسالی از سوی هیاتهای موسس تشکلها و مطابقت با مقررات

4-نظارت بر برگزاری مجامع تشکلهای کارگری و کارفرمایی

5- بررسی مدارک و پرونده برگزاری مجامع عمومی شورای اسلامی کار، نمایندگی کارگران، کانون کارگران بازنشسته و انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی وکانون های مربوط

6- بررسی مستمر وضعیت عملکرد و اختلاف احتمالی اعضای تشکلهای کارگری و کارفرمایی

7- پیگیری و اخذ صورتجلسات شورای اسلامی کار و ارائه به هیات موضوع ماده22

8-پیگیری و بررسی و مطالعه چک لیستهای بازرسی و ارزیابی تشکل های کارگری و کارفرمایی

9- تهیه چک لیست تطبیق عملکرد با استاندارد و تجدید انتخابات هر شهرستان هر سه ماه یکبار

ثبت و صدور مدارک شناسایی  تشکلهای کارگری و کارفرمایی

1- صدور اعتبار نامه ، گواهینامه و آگهی های انجام انتخابات شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های کارگران بازنشسته درزمان تاسیس و تجدید انتخابات

2- بایگانی مستمر مستندات مربوط به انتخابات تشکل های کارگری وکارفرمایی

3- درج و ورود اطلاعات و آمار مجامع تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سامانه نرم افزار کارگری و گزارش گیری مستمر

4- بازبینی اطلاعات وارد شده نرم افزار و نیز بررسی موارد لزوم اصلاح و تغییر و ارتباط با تحلیلگر سیستم اداره کل وزارت متبوع و انجام مکاتبات با اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی در موارد لازم

5- بررسی و تایید اساسنامه های مصوب مجامع موسس و فوق العاده

6- ارسال مدارک برگزاری مجامع عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت متبوع و پیگیری صدور آگهی انجام انتخابات ، گواهینامه و اعتبار نامه

7- تکمیل اطلاعات آماری برته از طریق اخذ گزارش از مجریان ادارات تابعه

8- تحلیل گزارش آماری 3ماهه، 6ماهه، 9ماهه و سالانه

9- تهیه چک لیست تطبیق پیش بینی و عملکرد استانی و هر یک از شهرستانها حداقل هر سه ماه یکبار

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ بهمن ۱۳۹۷ ۱۱:۰۲