مرکز تحقیقات4

رییس گروه: رحیم مقدسیان

نشانی : مشهد- بلوار هفتم تیر (کوی آب و برق) -هفتم تیر 23-   کد پستی : 9179165778

تلفن: 38670967- 051 , 38674052- 051- دورنگار 38670970-051 و 38685001-051

رییس گروه: داخلی 217

کارشناس مسئول آموزش گروه: داخلی 222

واحد صدور گواهینامه های آموزشی: داخلی 233 و 215

رایانامه (ایمیل): tahghighat@clsw.ir