مراحل اخذ شناسه ملی

کلیه تشکل های کارگری وکارفرمایی (به استثنای نماینده کارگران) جهت دریافت شناسه ملی می بایست به سامانه ثبت اشخاص حقوقی به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir مراجعه و اطلاعات مربوط به خود را به عنوان موسسات غیرتجاری براساس شیوه نامه ذیل ثبت و شناسه ملی اخذ نمایند

 

شیوه نامه ثبت اشخاص حقوقی