تصویر عفاف و حجاب

استاد شهید مرتضی مطهری:

                                                تحقق عفاف در فرد و جامعه، یک برنامه‌ی تربیتی همه جانبه است که دارای مراحلی می‌باشد،پس عفاف، خودداری از هر امر

                           قبیح و نازیباست که باید بر گوش، چشم، زبان، صورت، بدن و قلب سیطره یابد

                                                        21 تیر ماه روز ملی عفاف و حجاب گرامی باد.