آیین نامه و مقررات

دستورالعمل جدید صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ابلاغی اسفند 95 

 فرآیند صدور مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

دستورالعمل صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی مصوبه آذرماه 93 شورای عالی اشتغال

دستورالعمل اداری شماره یک سال 95

طرح کسب و کار

دستور العمل اجرایی نحوه محاسبه تعرفه مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سال 95

شاخص های ارزیابی و نظارت بر مراکز  مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی 

دستور العمل تعیین حق الزحمه مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

نمونه طرح تابلوی مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی  

آیین نامه اجرایی تاسیس مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

دستور العمل فعالیت های کانون های کار آفرینی کشور

صورت جلسات

صورت جلسه دومین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سال96

صورت جلسه اولین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سال 96

صورت جلسه چهارمین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سال95

صورت جلسه سومین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدامات کارآفرینی سال 95

صورت جلسه دومین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سال 95

صورت جلسه اولین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی سال 95

صورت جلسه دهمین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سال 1394

صورت جلسه نهمین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سال 1394

صورت جلسه هشتمین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سال 1394

صورت جلسه هفتمین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سال 1394

صورت جلسه ششمین جلسه مراکز مشاوره ،اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سال 1394

صورتجلسه پنجمین جلسه مراکز مشاوره ،اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی در سال 1394

صورتجلسه چهارمین جلسه مراکز مشاوره ،اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی در سال 1394

صورت جلسه دومین جلسه مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی در سال 1394

 صورت جلسه سومین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی در سال 1394

 صورتجلسه دومین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی در سال 1394

صورتجلسه اولین جلسه هیات فنی مراکز مشاوره اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در سال 1394