اداره توسعه کارآفرینی

آیین نامه و مقررات

 1. دستورالعمل جدید صدور مجوز و ساماندهی مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ابلاغی اسفند 95 
 2.  فرآیند صدور مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
 3. دستور العمل فعالیت های کانون های کار آفرینی کشور
 4. طرح راه اندازی کافه کارآفرینی
 5. فرم عدم اشتغال در مناصب دولتی برای اعضای کادر فنی تمام وقت
 6. فرمت تابلو مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
 7. دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه تعرفه خدمات شرکت های مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی سال 1398(1)
 8. دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه تعرفه خدمات شرکت های مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی سال 1398(2)
 9. تعرفه خدمات شرکت های مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی سال 1399(1)
 10. تعرفه خدمات شرکت های مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی سال 1399(2)
 11. دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی (ویرایش چهارم - 1399)
 12. فرم تعهدنامه عدم اشتغال تمام وقت در نهادهای دولتی
 13.  فرم چک لیست مراکز مشاوره
 14. فرم اولیه متقاضیان مجوز مرکز مشاوره کارآفرینی
 15. فرم چک لیست شتابدهنده
 16. فرم اولیه متقاضیان شتابدهنده
 17. فرم داوری تاسیس مراکز مشاوره
 18. دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه تعرفه خدمات شرکت های مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی سال 1400
 19. تعرفه خدمات شرکت های مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارافرینی سال 1400

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۳۷

صورت جلسات


تاریخ بروزرسانی : ۹ شهریور ۱۴۰۰ ۰۸:۱۶