قوانین و مقررات

ماده 120 قانون کار :اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند .
تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده 120 نمی باشند .
الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه .
ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه .
ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
ماده 121 قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد :
الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد   

فرمهای مورد نیاز

فرم اطلاعات فردی و شغلی تبعه خارجی

نحوه چیدمان مدارک

گزارش عملکرد

فرم تعهد کارفرما

فرم اطلاعات کارفرما

فرم اطلاعات فردی

فرم تعهد کارفرما

فرم درخواست اشتغال اتباع خارجی

لیست اسامی دفاترکفالت اقامت واشتغال اتباع خارجی

مدارک و فرم های لازم جهت صدور و تمدید کارت کار اتباع خارجی دارای کارت آمایش     پیوست 1        پیوست 2               پیوست  3