اطلاعیه

توجه فرمائید!

ثبت نام در سامانه صرفا برای صدور مجوز مشاغل خانگی بوده

و هیچگونه تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات ایجاد نمی نماید.

فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی