سامانه ملی مشاغل خانگی

توجه فرمائید!

ثبت نام در سامانه صرفا برای صدور مجوز مشاغل خانگی بوده

و هیچگونه تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات ایجاد نمی نماید.

 ورود بــه ســـامــانه مشـــــاغل خانــــــگی

 

 ورود به بخش مشاغل خانگی سایت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی


آشنایی با طرح بیمه شاغلین کسب و کار خانگی        پیوست یک         پیوست دو