دبیرخانه مشاغل خانگی استان

اطلاعیه

ادرس مشاغل خانگی

توجه فرمائید!

ثبت نام در سامانه صرفا برای صدور مجوز مشاغل خانگی بوده و هیچگونه تعهدی در خصوص پرداخت تسهیلات ایجاد نمی نماید.