اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

درباره واحد اشتغال و کاریابی

وظایف کاریابی های غیردولتی داخلی :

الف -ثبت نام ازمتقاضیان کار
- کسب فرصت های شغلی
- مشاوره وراهنمایی شغلی جویندگان کاروکارفرمایان
- معرفی جویندگان کاربه مراکزآموزش فنی وحرفه ای
- معرفی جویندگان کاربه واحدهای متقاضی نیروی کار
- شناخت بازارکارداخلی
ب-وظایف کاریابی غیردولتی خارجی
- ثبت نام ازمتقاضیان کارجهت بکارگماری دربازارکارخارجی
- مشاوره شغلی وحرفه ای جویندگان کاردرخارج ازکشور
- شناخت بازارکارخارجی
- کسب فرصتهای شغلی مناسب درخارج ازکشوربمنظوراعزام نیروی کارواجدشرایط

کمیته نظارت بر عملکرد کاریابیها

صورتجلسه شماره 971 - مورخ 97/4/24

صورتجلسه شماره 972 - مورخ 97/5/22

هیات استانی موضوع ماده 9 آیین نامه کاریابیهای غیردولتی

صورتجلسه شماره 04-00- مورخ 1400/06/29

صورتجلسه شماره 03-00- مورخ 1400/06/23

صورتجلسه شماره 01-00- مورخ 1400/01/22

صورتجلسه شماره 20-99- مورخ 99/12/20

صورتجلسه شماره 19-99- مورخ 99/12/13

صورتجلسه شماره 18-99- مورخ 99/12/09

صورتجلسه شماره 17-99- مورخ 99/11/29

صورتجلسه شماره 16-99- مورخ 99/11/15

صورتجلسه شماره 15-99- مورخ 99/11/08

صورتجلسه شماره 14-99- مورخ 99/10/24

صورتجلسه شماره 13-99- مورخ 99/10/17

صورتجلسه شماره 12-99- مورخ 99/10/06

صورتجلسه شماره 11-99- مورخ 99/09/18

صورتجلسه شماره 10-99- مورخ 99/08/14

صورتجلسه شماره 09-99- مورخ 99/07/01

صورتجلسه شماره 08-99- مورخ 99/06/06

صورتجلسه شماره 07-99- مورخ 99/05/05

صورتجلسه شماره 06-99- مورخ 99/04/25

صورتجلسه شماره 05-99- مورخ 99/04/12

صورتجلسه شماره 04-99- مورخ 99/03/22

صورتجلسه شماره 03-99- مورخ 99/02/31

صورتجلسه شماره 02-99- مورخ 99/02/14

صورتجلسه شماره 01-99- مورخ 99/01/31

صورتجلسه شماره 98-15 - مورخ 98/12/07

صورتجلسه شماره 98-13 - مورخ 98/11/08

صورتجلسه شماره 97-8 - مورخ 97/12/11

صورتجلسه شماره 97-4 - مورخ 97/8/23

صورتجلسه شماره 97-2 - مورخ 97/5/25

کمیته استانی دفاتر کاریابی اتباع خارجی

صورتجلسه شماره 97-1 - مورخ 97/6/13


صورتجلسه کمیته اجرایی طرح کارورزی و مشوق بیمه ای کارفرمایی  - مورخ 98/2/12

صورتجلسه دومین جلسه هم اندیشی کانون کاریابی ها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورخ 98/5/26

صورتجلسه طرح کارورزی و اجرایی شدن معافیت بیمه ای ماده 71 مورخ 98/8/12 

صورتجلسه طرح معافیت بیمه ای ماده 71 کارورزان - 99/3/17


تاریخ بروزرسانی : ۸ مهر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵