درباره واحد اشتغال و کاریابی

 

وظایف کاریابی های غیردولتی داخلی :

الف -ثبت نام ازمتقاضیان کار

- کسب فرصت های شغلی
- مشاوره وراهنمایی شغلی جویندگان کاروکارفرمایان
- معرفی جویندگان کاربه مراکزآموزش فنی وحرفه ای
- معرفی جویندگان کاربه واحدهای متقاضی نیروی کار
- شناخت بازارکارداخلی

ب-
وظایف کاریابی غیردولتی خارجی

- ثبت نام ازمتقاضیان کارجهت بکارگماری دربازارکارخارجی
- مشاوره شغلی وحرفه ای جویندگان کاردرخارج ازکشور
- شناخت بازارکارخارجی
- کسب فرصتهای شغلی مناسب درخارج ازکشوربمنظوراعزام نیروی کارواجدشرایط