دستور العمل طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال 1396  (جدید)  آ

ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال1395

فلوچارت نحوه صدور مجوز کاریابی غیر دولتی داخلی

فرم پرسشنامه متقاضیان تاسیس کاریابی غیر دولتی داخلی

دستورالعمل نحوه انتقال مجوز کاریابی غیر دولتی داخلی و خارجی 

  ابلاغیه میزان حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی (داخلی و خارجی) در سال 1394

آیین نامه انضباطی کاریابی های بین المللی

مدارک مورد نیاز برای درخوست تاسیس کاریابی بین المللی      ـــــــــــــ      پرسشنامه متقاضیان تاسیس کاریابی بین المللی

دستور العمل نحوه فعالیت کاریابی داخلی الکترونیکی

آیین نامه اجرایی بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه

دستورالعمل اجرائی بند "و" ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه

آیین نامه انضباطی موسسات کاریابی غیر دولتی داخلی

دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط مربوط به مکان، تجهیزات و کارکنان مورد نیاز کاریابی های غیر دولتی

 دستورالعمل ضوابط صدور مجوز کاریابی توسط ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها

دستورالعمل تعیین شاخص ظرفیت ایجاد کاریابی در استان

آیین نامه اجرایی کاریابیها