اداره اشتغال و هدایت نیروی کار

درباره واحد اشتغال و کاریابی

وظایف کاریابی های غیردولتی داخلی :

الف -ثبت نام ازمتقاضیان کار
- کسب فرصت های شغلی
- مشاوره وراهنمایی شغلی جویندگان کاروکارفرمایان
- معرفی جویندگان کاربه مراکزآموزش فنی وحرفه ای
- معرفی جویندگان کاربه واحدهای متقاضی نیروی کار
- شناخت بازارکارداخلی
ب-وظایف کاریابی غیردولتی خارجی
- ثبت نام ازمتقاضیان کارجهت بکارگماری دربازارکارخارجی
- مشاوره شغلی وحرفه ای جویندگان کاردرخارج ازکشور
- شناخت بازارکارخارجی
- کسب فرصتهای شغلی مناسب درخارج ازکشوربمنظوراعزام نیروی کارواجدشرایط