دبیرخانه کارگروه اشتغال استان

درباره کارگروه اشتغال

حسب ماده 4 آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استانها، به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا، چهار کارگروه تخصصی تشکیل می شوند که یکی از آنها کارگروه تخصصی اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری است.
این کارگروه ها می توانند به تناسب موضوع ، گروه کاری ایجاد کنند.
با استناد به آیین نامه فوق، در جلسه ویژه بررسـی و تبادل نظر پیرامون ساختـار و تقسـیم وظـایف کـارگروه اقتصـادی، اشـتغال و سـرمایه گـذاری و تشـکیل گروه های کاری ذیل آن در تاریخ15/4/98 با حضور معـاون محترم همـاهنگی امور اقتصـادی اسـتاندار و رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیران دسـتگاه های اجرایی استان مصوب گردید «کارگروه اشـتغال با توجه به ماده 4 قانون تشـکیل شورای عالی اشـتغال کما فی السابق به انجام وظایف خود اهتمام ورزد و نسبت به ارائه گزارش از برنامه ها و عملکرد کارگروه مذکور در شورای برنامه ریزی و توسعه اقدام نماید»
بر این اساس، بنـدهای زیر از شـرح وظایف کارگروه تخصصـی اقتصادی، اشـتغال و سـرمایه گـذاری در آیین نامه اجرایی جدیـد شورای برنامه ریزی و توسـعه استانها در حوزه عملکردی کارگروه اشتغال قرار می‏گیرد:
ع: تسـهیل اجرای تصـمیمات شوراهـای عالی ذی ربط از جمله شورای عالی اشـتغالو شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
ف: بستر سازی ایجاد و توسعه برنامه های بلند مدت و میان مدت اشتغال به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، روستایی و مرزی در چهارچوب برنامه های توسعه و اهداف توسعه پایدار
گ: بررسـی و ارائه پیشـنهاد به شورا برای رفع موانع مربوط به اشـتغال بـا هماهنگی سازمانهای مرتبط از جمله بانک ها، اداره کل تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی
ل: بررسـی وضـعیت و نظارت بر بازار کار استان و ایجاد بانک اطلاعاتی متقاضیان کار و استفاده از آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی در سطح استانو ارائه راه حل برای کاهش بیکاری
م: ارائه برنـامه های پیشـنهادی برای حمایت از رسـته فعالیت های اولویت دار با رعایت تصـمیمات شورای عالی اشـتغال و اسناد آمایش سرزمین
ن: بررسـی و پیشنهاد نیازهای آموزشی مهارتی و فنی و حرفه ای بخش دولتی و مراکز غیر دولتی متناسب با نیازهای بازار کار

سال 1400

سال 1399

سال 1398

سال 1397

21- مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/12/15

20- مصوبات بیستمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/12/12

19- مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/10/13

18- مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/09/19

17- مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/08/20

16- مصوبات شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/08/02

15- مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/07/15

14- مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/07/11

13- مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/06/26

12- مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/06/18

11- مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/30

10- مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/24

9- مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/17

8- مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/11

7- مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/03

6- مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/27

5- مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/20

4- مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/13

3- مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/03/19

2- مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/23

1- مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/01


سال 1396

 

29- مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/19

28- مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/05

27- مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/05

سال 1399

10- 1399/11/29 صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

9- 1399/11/12 صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

8- 1399/10/23 صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

7- 1399/09/27 صورتجلسه هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

6 - 1399/05/01 صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

5 - 1399/04/21 صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

4 - 1399/03/31 صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

3 - 1399/03/13 صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

- 1399/02/09 صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

سال 1398

10- 1398/11/24صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

06- 1398/05/01صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

05- 1398/04/18صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

04- 1398/03/12صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

03- 1398/03/05صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

02- 1398/01/28صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

01- 1398/01/17صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

 سال 1397

 

16- 1397/12/01صورتجلسه شانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

15- 1397/00/00صورتجلسه پانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

14- 1397/08/15صورتجلسه چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

13- 1397/07/25صورتجلسه سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

12- 1397/07/19 صورتجلسه دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

11- 1397/06/24 صورتجلسه یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

10- 1397/06/11 صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

09- 1397/06/05 صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

08- 1397/05/15 صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

07- 1397/05/04 صورتجلسه هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

06- 1397/04/21 صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

05- 1397/04/05 صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

04- 1397/03/20 صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

03- 1397/02/09 صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

02- 1397/01/23 صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

01- 1397/01/19 صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان