سال 1397

13- مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/06/26

12- مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/06/18

11- مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/30

10- مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/24

9- مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/17

8- مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/11

7- مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/03

6- مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/27

5- مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/20

4- مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/13

3- مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/03/19

2- مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/23

1- مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/01


سال 1396

 

29- مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/19

28- مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/05

27- مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/05