مصوبات شورای عالی اشتغال

اطلاعیه : کلیه مصوبات شورای عالی اشتغال درسایت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی از طریق لینک زیر قابل برداشت می باشد

مصوبات شورای عالی اشتغال

سال 1397

 1- مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/01


سال 1396

 مصوبات بیست ویکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/9/18

مصوبات بیستمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/8/20

مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/07/24

مصوبات هجدهیمن جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/07/17

مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/06/20

مصوبات شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/06/13

مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/05/30

مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/05/23

مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/05/16

مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/5/09

مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان ضوی مورخ 96/05/02

مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/04/26

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/04/19

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/04/14

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/04/12

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/03/29

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 17- 96/03/16

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/03/01

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/02/16

مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/02/04

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/01/21

*************************************************************************************************************************************

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/11/02

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/08/25

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/07/11

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/04/27

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/04/15

95/03/30مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی  اشتغال استان مورخ

مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ  95/02/26

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/02/13

********************************************************************************************************************************

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/12/11

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/11/04

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/09/02

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/5/13

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/04/20

 مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/04/14

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/01/18

    ****************************************************************************************************************************** مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/11/29

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/11/4

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/10/7

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/10/4

مصوبات پنجم جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/8/4

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی مورخ 93/6/31 پیوست شماره 1 , 2مصوبات سومین صورتجلسه کارگروه تخصصی مورخ 93/4/11

مصوبات دومین صورتجلسه کارگروه تخصصی مورخ 93

مصوبات اولین صورتجلسه کارگروه تخصصی مورخ 21/2/93

*******************************************************************************************************************************

مصوبات نهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 19/12/92

مصوبات جلسه هشتم کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/11/12

مصوبات جلسه هفتم کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 16/10/92 پیوست 1

مصوبات ششم کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 21/7/92 پیوست 1

مصوبات پنجم جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 24/6/92

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/6/7

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/4/27

دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/4/13 - جلسه آموزش کارآفرینی برای اعضای کارگروه و گروه کارشناسی

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/2/15

برنامه ها و توزیع پیشنهادی تعهد اشتغال سال 92

*****************************************************************************************************************************

مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 9/12/91

مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 25/10/91

مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 16/10/91

مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/9/20

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/7/16

صورتجلسه موضوع بند 14 مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان در سال 91 -مورخ 91/7/16

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/6/26 >> پیوست یک (توزیع شهرستانی اعتبارات مشاغل خانگی)-قسمت اول پیوست یک-قسمت دوم

پیوست دو (طرح های مصوب و معرفی شده به بانک)-پست بانک پیوست دو-تجارت پیوست دو-رفاه کارگران1 پیوست دو-رفاه کارگران2 پیوست دو-رفاه کارگران3

پیوست دو-سپه1 پیوست دو-سپه2 پیوست دو-صادرات پیوست دو-کشاورزی پیوست دو-ملت پیوست دو-ملی1 پیوست دو-ملی2 پیوست دو-ملی3

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/5/21

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/5/14

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخه 91/5/7

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/4/31

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/3/27 >> قسمت اول قسمت دوم(جداول) قسمت سوم(جداول) قسمت چهارم(جداول

قسمت پنجم(دستور العملها) قسمت ششم(توزیع بخشی/دستگاهی تعهد اشتغال 91 استان) قسمت هفتم(توزیع بخشی/دستگاهی تعهد اشتغال 91 استان)ا

مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 91/2/26- مشترک با پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در خراسان رضوی

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/2/14

 

صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان مورخ 1397/01/23

صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان مورخ 1397/01/19

*************************************************************************************************************************************

صورتجلسه پانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 1396/10/18

صورتجلسه چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 1396/09/26

صورتجلسه سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 1396/08/13

صورتجلسه دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/07/02

صورتجلسه یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/06/01

صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/05/25

صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه  اشتغال مورخ 96/05/07

صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/4/15

صورتجلسه هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/03/29

صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/03/06

صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/02/24

صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/02/16

صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/02/07

صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/01/29

صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/01/20

*************************************************************************************************************************************

صورتجلسه چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/10/18

صورتجلسه سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/10/08

صورتجلسه دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/09/22

صورتجلسه یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/08/22 

صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/08/03

صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/07/06

صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/06/07

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  95/06/02

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/05/06

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/04/22

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/04/02

مصوبات سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/03/10

مصوبات دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/02/25

مصوبات اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/01/26

***************************************************************************************************************************
مصوبات یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ94/12/19

مصوبات دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/11/13

مصوبات نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/09/23

مصوبات هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ94/07/25

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 94/07/04

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 94/06/9

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/05/31

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/04/25

مصوبات سومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/04/18

 مصوبات دومین صورتجلسه  گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ94/03/28

  مصوبات اولین صورتجلسه  گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/02/19

 ********************************************************************************************************************************مصوبات بیست و چهارمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/12/18

مصوبات بیست و سومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/12/4

مصوبات بیست و دومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/10/29

مصوبات بیست و یکمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 93/10/16

مصوبات بیستمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 93/10/11

مصوبات نوزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ93/9/20

مصوبات هیجدمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/9/15

مصوبات هفدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/9/2

مصوبات شانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  93/8/18             پیوست شماره یک

مصوبات پانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/6/15         پیوست شماره 1

مصوبات چهاردهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/6/12

مصوبات سیزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/06/04

مصوبات دوازدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/5/21

مصوبات یاردهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال  مورخ 93/5/13

مصوبات دهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/4/24       پیوست شماره 1

مصوبات نهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/4/17

مصوبات هشتمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/3/31     ادامه صورتجلسه هشتم گروه کارشناسی       پیوست شماره یک     پیوست شماره 2

مصوبات هفتمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/3/20

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/03/08    ادامه صورتجلسه و پیوست شماره یک

مصوبات پنجمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/03/03

مصوبات چهارمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/2/17

مصوبات سومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/2/4

مصوبات دومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ93/1/30

مصوبات اولین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال سال 93 مورخ 21/1/93      پیوست شماره1

********************************************************************************************************************************

مصوبات بیستم صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان  سال 92 مورخ 92/12/26       پیوست شماره 1

  مصوبات نوزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان سال 92 مورخ 92/12/21 پیوست شماره 1

مصوبات هیجدهمین صوذرجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان سال 92 مورخ 92/12/17

  مصوبات شانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان سال 92 مورخ 92/12/03

مصوبات پانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگره اشتغال استان سال 92مورخ 92/10/15

مصوبات چهاردهمین صورتجلسه گروه کارشناسی اشتغال استان سال 92 مورخ 92/10/1

 مصوبات سیزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/09/02 ادامه صورتجلسه پیوست1 ادامه پیوست 1 پیوست 2و3و4 پیوست 5 ادامه پیوست 5  پیوست 6

مصوبات دوازدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/08/14        پیوست 1          پیوست 2

مصوبات یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/30

 پیوست 1-3                    پیوست 1-4                   پیوست 1-2              پیوست 1مصوبات  یازهمین جلسه مورخ 92/07/30

مصوبات دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/13

 مصوبات هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/01

صوبات نهمین  جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/06   پیوست شماره 1و 2    پیوست شماره 3   پیوست شماره 4قسمت اول    پیوست شماره 4 قسمت دوم

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/6/12 و پیوست شماره یک     پیوست شماره دو 

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/04/27

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/04/27        پیوستها

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/03/30

مصوبات سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/03/09

 مصوبات دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/03/04

 مصوبات اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/01/24

***************************************************************************************************************************

مصوبات هجدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/12/08   پیوست اول، دوم و سوم    پیوست چهارم قسمت اول   پیوست چهارم قسمت دوم      پیوست پنجم

مصوبات هفدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/11/19      پیوست اول قسمت اول          پیوست اول قسمت دوم           پیوست دوم و سوم

مصوبات شانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/11/05      پیوست اول          پیوست دوم و سوم

  مصوبات پانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/10/21      پیوست یک          پیوست دو         پیوست سه قسمت اول          پیوست سه قسمت دوم

مصوبات چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ91/09/28             پیوست یک          پیوست دو        پیوست سه

مصوبات سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/09/16 

مصوبات دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/09/13

 مصوبات یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/09/07

  مصوبات دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/08/17

 مصوبات نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  91/08/14   >>     طرح های صنعت معدن و تجارت             طرح های حمل و نقل و پایانه ها

مصوبات هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/07/18       لیست طرح های مصوب1             لیست طرح های مصوب2

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/06/21

 مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 8/6/91

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/05/18

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/04/18

مصوبات سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/03/27

مصوبات دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  91/03/17

مصوبات اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  91/02/04   >>     قسمت اول             قسمت دوم               قسمت سوم