مصوبات شورای عالی اشتغال

اطلاعیه : کلیه مصوبات شورای عالی اشتغال درسایت وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی از طریق لینک زیر قابل برداشت می باشد

مصوبات شورای عالی اشتغال

مصوبات بیست ویکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/9/18

مصوبات بیستمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/8/20

مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/07/24

مصوبات هجدهیمن جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/07/17

مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/06/20

مصوبات شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/06/13

مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/05/30

مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/05/23

مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/05/16

مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/5/09

مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان ضوی مورخ 96/05/02

مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/04/26

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/04/19

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/04/14

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/04/12

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/03/29

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 17- 96/03/16

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/03/01

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/02/16

مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/02/04

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی مورخ 96/01/21

*************************************************************************************************************************************

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/11/02

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/08/25

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/07/11

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/04/27

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/04/15

95/03/30مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی  اشتغال استان مورخ

مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ  95/02/26

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 95/02/13

********************************************************************************************************************************

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/12/11

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/11/04

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/09/02

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/5/13

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/04/20

 مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/04/14

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 94/01/18

    ****************************************************************************************************************************** مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/11/29

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/11/4

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/10/7

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/10/4

مصوبات پنجم جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 93/8/4

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی مورخ 93/6/31 پیوست شماره 1 , 2مصوبات سومین صورتجلسه کارگروه تخصصی مورخ 93/4/11

مصوبات دومین صورتجلسه کارگروه تخصصی مورخ 93

مصوبات اولین صورتجلسه کارگروه تخصصی مورخ 21/2/93

*******************************************************************************************************************************

مصوبات نهمین صورتجلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 19/12/92

مصوبات جلسه هشتم کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/11/12

مصوبات جلسه هفتم کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 16/10/92 پیوست 1

مصوبات ششم کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 21/7/92 پیوست 1

مصوبات پنجم جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 24/6/92

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/6/7

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/4/27

دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/4/13 - جلسه آموزش کارآفرینی برای اعضای کارگروه و گروه کارشناسی

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 92/2/15

برنامه ها و توزیع پیشنهادی تعهد اشتغال سال 92

*****************************************************************************************************************************

مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 9/12/91

مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 25/10/91

مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 16/10/91

مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/9/20

مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/7/16

صورتجلسه موضوع بند 14 مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان در سال 91 -مورخ 91/7/16

مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/6/26 >> پیوست یک (توزیع شهرستانی اعتبارات مشاغل خانگی)-قسمت اول پیوست یک-قسمت دوم

پیوست دو (طرح های مصوب و معرفی شده به بانک)-پست بانک پیوست دو-تجارت پیوست دو-رفاه کارگران1 پیوست دو-رفاه کارگران2 پیوست دو-رفاه کارگران3

پیوست دو-سپه1 پیوست دو-سپه2 پیوست دو-صادرات پیوست دو-کشاورزی پیوست دو-ملت پیوست دو-ملی1 پیوست دو-ملی2 پیوست دو-ملی3

مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/5/21

مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/5/14

مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخه 91/5/7

مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/4/31

مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/3/27 >> قسمت اول قسمت دوم(جداول) قسمت سوم(جداول) قسمت چهارم(جداول

قسمت پنجم(دستور العملها) قسمت ششم(توزیع بخشی/دستگاهی تعهد اشتغال 91 استان) قسمت هفتم(توزیع بخشی/دستگاهی تعهد اشتغال 91 استان)ا

مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان مورخ 91/2/26- مشترک با پنجاه و هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال در خراسان رضوی

مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/2/14

صورتجلسه پانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 1396/10/18

صورتجلسه چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 1396/09/26

صورتجلسه سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 1396/08/13

صورتجلسه دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/07/02

صورتجلسه یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/06/01

صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/05/25

صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه  اشتغال مورخ 96/05/07

صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/4/15

صورتجلسه هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/03/29

صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/03/06

صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/02/24

صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/02/16

صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/02/07

صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/01/29

صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 96/01/20

*************************************************************************************************************************************

صورتجلسه چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/10/18

صورتجلسه سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/10/08

صورتجلسه دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/09/22

صورتجلسه یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/08/22 

صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/08/03

صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/07/06

صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/06/07

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  95/06/02

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/05/06

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/04/22

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/04/02

مصوبات سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/03/10

مصوبات دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/02/25

مصوبات اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 95/01/26

***************************************************************************************************************************
مصوبات یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ94/12/19

مصوبات دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/11/13

مصوبات نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/09/23

مصوبات هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ94/07/25

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 94/07/04

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 94/06/9

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/05/31

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/04/25

مصوبات سومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/04/18

 مصوبات دومین صورتجلسه  گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ94/03/28

  مصوبات اولین صورتجلسه  گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 94/02/19

 ********************************************************************************************************************************مصوبات بیست و چهارمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/12/18

مصوبات بیست و سومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/12/4

مصوبات بیست و دومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/10/29

مصوبات بیست و یکمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 93/10/16

مصوبات بیستمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال 93/10/11

مصوبات نوزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ93/9/20

مصوبات هیجدمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/9/15

مصوبات هفدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/9/2

مصوبات شانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  93/8/18             پیوست شماره یک

مصوبات پانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/6/15         پیوست شماره 1

مصوبات چهاردهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/6/12

مصوبات سیزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/06/04

مصوبات دوازدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/5/21

مصوبات یاردهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال  مورخ 93/5/13

مصوبات دهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/4/24       پیوست شماره 1

مصوبات نهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/4/17

مصوبات هشتمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/3/31     ادامه صورتجلسه هشتم گروه کارشناسی       پیوست شماره یک     پیوست شماره 2

مصوبات هفتمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/3/20

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/03/08    ادامه صورتجلسه و پیوست شماره یک

مصوبات پنجمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/03/03

مصوبات چهارمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/2/17

مصوبات سومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 93/2/4

مصوبات دومین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ93/1/30

مصوبات اولین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال سال 93 مورخ 21/1/93      پیوست شماره1

********************************************************************************************************************************

مصوبات بیستم صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان  سال 92 مورخ 92/12/26       پیوست شماره 1

  مصوبات نوزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان سال 92 مورخ 92/12/21 پیوست شماره 1

مصوبات هیجدهمین صوذرجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان سال 92 مورخ 92/12/17

  مصوبات شانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان سال 92 مورخ 92/12/03

مصوبات پانزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگره اشتغال استان سال 92مورخ 92/10/15

مصوبات چهاردهمین صورتجلسه گروه کارشناسی اشتغال استان سال 92 مورخ 92/10/1

 مصوبات سیزدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/09/02 ادامه صورتجلسه پیوست1 ادامه پیوست 1 پیوست 2و3و4 پیوست 5 ادامه پیوست 5  پیوست 6

مصوبات دوازدهمین صورتجلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/08/14        پیوست 1          پیوست 2

مصوبات یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/30

 پیوست 1-3                    پیوست 1-4                   پیوست 1-2              پیوست 1مصوبات  یازهمین جلسه مورخ 92/07/30

مصوبات دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/13

 مصوبات هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/01

صوبات نهمین  جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/07/06   پیوست شماره 1و 2    پیوست شماره 3   پیوست شماره 4قسمت اول    پیوست شماره 4 قسمت دوم

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/6/12 و پیوست شماره یک     پیوست شماره دو 

مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/04/27

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/04/27        پیوستها

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/03/30

مصوبات سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/03/09

 مصوبات دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/03/04

 مصوبات اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 92/01/24

***************************************************************************************************************************

مصوبات هجدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/12/08   پیوست اول، دوم و سوم    پیوست چهارم قسمت اول   پیوست چهارم قسمت دوم      پیوست پنجم

مصوبات هفدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/11/19      پیوست اول قسمت اول          پیوست اول قسمت دوم           پیوست دوم و سوم

مصوبات شانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/11/05      پیوست اول          پیوست دوم و سوم

  مصوبات پانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/10/21      پیوست یک          پیوست دو         پیوست سه قسمت اول          پیوست سه قسمت دوم

مصوبات چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ91/09/28             پیوست یک          پیوست دو        پیوست سه

مصوبات سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/09/16 

مصوبات دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/09/13

 مصوبات یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/09/07

  مصوبات دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/08/17

 مصوبات نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  91/08/14   >>     طرح های صنعت معدن و تجارت             طرح های حمل و نقل و پایانه ها

مصوبات هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/07/18       لیست طرح های مصوب1             لیست طرح های مصوب2

مصوبات هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/06/21

 مصوبات ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 8/6/91

مصوبات پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه تخصصی اشتغال مورخ 91/05/18

مصوبات چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/04/18

مصوبات سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ 91/03/27

مصوبات دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  91/03/17

مصوبات اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال مورخ  91/02/04   >>     قسمت اول             قسمت دوم               قسمت سوم