دبیرخانه کارگروه اشتغال استان

درباره کارگروه اشتغال

بنا به تصویب نامه شماره 862178 ت 47221 هـ مورخ 14/8/1390 هیات وزیران،  کارگروه تخصصی اشتغال استان ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و با مشارکت اعضای زیر  تشکیل می شود:

1.     معاون برنامه ریزی استانداری (رییس)
2.     رییس واحداستانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر)
3.     رییس واحد استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
4.     رییس واحد استانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت
5.     رییس واحد استانی وزارت جهاد کشاورزی
6.     رییس واحد استانی راه و شهرسازی
7.     رییس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان
8.     رییس واحد استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
9.     مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری
10. مدیر عامل سازمان منطقه آزاد (در صورت وجود)
11. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
12. سرپرست یکی از بانکهای استان به انتخاب و معرفی شورای هماهنگی بانکها

 

در ماده 21 همین تصویبنامه،  وظایف کارگروه تخصصی اشتغال بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین شده است:

1.     تعیین فعالیت های اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات بانکی با رعایت تصمیمات شورای عالی اشتغال
2.     بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش های مختلف اقتصادی با اولویت ایجاد اشتغال در مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته استان
3.     وضعیت بازار کار و ارایه راه حل جهت کاهش میزان بیکاری در سطح استان
4.     هماهنگی در سیاست ها و خط مشی های اجرایی به منظور هدفمند نمودن آموزش ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار

5.     شناسایی امکانات و محدودیت های آموزش فنی و حرفه ای استان و تشویق بخش غیردولتی برای ایجاد مراکز آموزشی مورد نیاز

سال 1398

سال 1397

21- مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/12/15

20- مصوبات بیستمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/12/12

19- مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/10/13

18- مصوبات هجدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/09/19

17- مصوبات هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/08/20

16- مصوبات شانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/08/02

15- مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/07/15

14- مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/07/11

13- مصوبات سیزدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/06/26

12- مصوبات دوازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/06/18

11- مصوبات یازدهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/30

10- مصوبات دهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/24

9- مصوبات نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/17

8- مصوبات هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/11

7- مصوبات هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/05/03

6- مصوبات ششمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/27

5- مصوبات پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/20

4- مصوبات چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/04/13

3- مصوبات سومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/03/19

2- مصوبات دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/23

1- مصوبات اولین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 97/02/01


سال 1396

 

29- مصوبات بیست و نهمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/19

28- مصوبات بیست و هشتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/05

27- مصوبات بیست و هفتمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال خراسان رضوی  مورخ 96/12/05

 
 
 
 
 
 
 
 

سال 1398

10- 1398/11/24صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

06- 1398/05/01صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

05- 1398/04/18صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

04- 1398/03/12صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

03- 1398/03/05صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

02- 1398/01/28صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

01- 1398/01/17صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

 سال 1397

 

16- 1397/12/01صورتجلسه شانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

15- 1397/00/00صورتجلسه پانزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

14- 1397/08/15صورتجلسه چهاردهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

13- 1397/07/25صورتجلسه سیزدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

12- 1397/07/19 صورتجلسه دوازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

11- 1397/06/24 صورتجلسه یازدهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

10- 1397/06/11 صورتجلسه دهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

09- 1397/06/05 صورتجلسه نهمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

08- 1397/05/15 صورتجلسه هشتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

07- 1397/05/04 صورتجلسه هفتمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

06- 1397/04/21 صورتجلسه ششمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

05- 1397/04/05 صورتجلسه پنجمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

04- 1397/03/20 صورتجلسه چهارمین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

03- 1397/02/09 صورتجلسه سومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

02- 1397/01/23 صورتجلسه دومین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان

01- 1397/01/19 صورتجلسه اولین جلسه گروه کارشناسی کارگروه اشتغال استان