شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خراسان رضوی

با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

1 ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

2 ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

1 بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2 تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا

3 ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان

پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

 

ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

2- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

3- مدیرکل بهزیستی استان

4- مدیرکل تأمین اجتماعی استان 

5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

6- مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان

7-مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان

9- مدیر صندوق کارآفرینی امید در استان

10- مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان

 11- مدیر صندوق بیمه  روستائیان و عشایر استان

12- مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

13- رئیس اتاق تعاون استان

شورای مدیران2 شورای مدیران3 شورای مدیران2 شورای مدیران4
شورای مدیران5 شورای مدیران6 شورای مدیران7 شورای مدیران8
 شورای مدیران9  شورای مدیران10  شورای مدیران12  شورای مدیران13
 شورای مدیران13   شورای مدیران14