شورای هماهنگی مدیران دستگاه های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خراسان رضوی

با توجه به اهمیت تقویت تعاملات درون استانی و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاههای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، در سطح هر یک از استانهای کشور "شورای هماهنگی تعاون, کار و رفاه اجتماعی استان"  که از این پس به اختصار "شورای هماهنگی استان" نامیده می شود با رعایت دستورالعمل ذیل تشکیل می گردد.

 

الف ) اهداف تشکیل شورای هماهنگی استان :

1 ارتقاء سطح تعاملات و همکاری دستگاه های تابعه وزارتخانه در سطح استان

2 ایجاد هم افزایی و تشریک مساعی در حوزه وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در فعالیت ها و انسجام بخشی بین واحدهای اجرایی دستگاه های تابعه

بهره مندی از ظرفیت ها و توانمندیهای مشترک دستگا ه های اجرایی درجهت تحقق اهداف وزارتخانه

 

ب) وظایف شورای هماهنگی استان :

1 بهره گیری از توانمندیهای اعضاء شورا درجهت ایجاد هماهنگی و انسجام بخشی در فعالیت های محوله براساس شرح وظایف هر یک از واحدهای تابعه و سیاستگذاری های وزارت متبوع در سطح استان

2 تعیین وظایف و تکالیف هریک از اعضاء شورا درجهت اجرای مصوبات شورا

3 ایجاد هماهنگی و برقراری تعاملات سازنده بین اعضاء شورا و واحدهای تابعه وزارتخانه و سایر دستگاه های اجرایی و مرتبط در سطح استان

پیگیری، نظارت و ارزیابی مستمر از اجرای مصوبات شورا

5- تشکیل کارگروه های تخصصی جهت بررسی موردی برخی موضوعات مطروحه درجلسات شورا

 

ج) ترکیب اعضاء شورای هماهنگی استان :

1- مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان 

2- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان

3- مدیرکل بهزیستی استان

4- مدیرکل تأمین اجتماعی استان 

5- مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان

6- مدیریت شعب بانک رفاه کارگران استان

7-مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان

8- مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان

9- مدیر صندوق کارآفرینی امید در استان

10- مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان

 11- مدیر صندوق بیمه  روستائیان و عشایر استان

12- مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

13- رئیس اتاق تعاون استان

شورای مدیران2 شورای مدیران3 شورای مدیران2 شورای مدیران4
شورای مدیران5 شورای مدیران6 شورای مدیران7 شورای مدیران8
 شورای مدیران9  شورای مدیران10  شورای مدیران12  شورای مدیران11
 شورای مدیران13