مناقصه ها

چنانچه مقرر باشد  مناقصه ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگذار شود از طریق همین بخش اطلاع رسانی خواهد شد .

رسانه جدید

مزایده ها

چنانچه مقرر باشد مزایده ای در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی برگذار شود از طریق همین بخش اطلاع رسانی خواهد شد .