احراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتیاحراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتی

بازرسی کاربازرسی کار
 فرآیند بازرسی دوره ای (موضوع ماده 98 قانون کار و ماده 2 آئین نامه چگونگی بازرسی کار) 

فرآیند بازرسی دوره ای (موضوع ماده 98 قانون کار و ماده 2 آئین نامه چگونگی بازرسی کار)
 فرآیند بازرسی موردی (موضوع ماده 98 قانون کار و ماده 2 آئین نامه چگونگی بازرسی کار) 

فرآیند بازرسی موردی (موضوع ماده 98 قانون کار و ماده 2 آئین نامه چگونگی بازرسی کار)
فرآیند صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 فرآیند صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگیساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

برگزاری رقابت های ورزشی کارگرانبرگزاری رقابت های ورزشی کارگران

صدور و تمدید مجوز کاریابیصدور و تمدید مجوز کاریابی
 فرآیند صدور مجوز کاریابی های مجازی

فرآیند صدور مجوز کاریابی های مجازی
 

صدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشورصدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگریرسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری
 فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف

فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص

 فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف فرآیند رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ،کارفرماییثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ،کارفرمایی
 فرآیند ثبت انتخاب نمایندگان کارگران 

فرآیند ثبت انتخاب نمایندگان کارگران
 فرآیند تجدید انتخابات انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی 

فرآیند تجدید انتخابات انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی
 فرآیند تشکیل انجمن صنفی 

فرآیند تشکیل انجمن صنفی

ثبت و نظارت بر تعاونیثبت و نظارت بر تعاونی
 فرآیند تشکیل تعاونی‌ها 

فرآیند تشکیل تعاونی‌ها
 فرآیند انحلال شرکت تعاونی 

فرآیند انحلال شرکت تعاونی

صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنیصدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی وخدمات ایمنی

صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی
ایجاد پایگاه داده ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطهایجاد پایگاه داده ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

 احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلاتتایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور
 
فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق اعطای تسهیلاتفرآیند برقراری بیمه بیکاری
فرآیند برقراری بیمه بیکاری

فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری از طریق اعطای تسهیلات
فرآیند بررسی تقاضای بازنشستگی متقاضیان شاغل در کارهای سخت و زیان آور

فرآیند بررسی تقاضای بازنشستگی متقاضیان شاغل در کارهای سخت و زیان آور