نحوه دریافت خدمت و پاسخگویی کارشناس مربوطه را چگونه ارزیابی می کنید ؟


مدت زمان پاسخگویی کارشناس را چگونه ارزیابی می کنید؟