اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی / صفحه اصلی / جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقرارت استانی

جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی

به نظر شما طرح مهارت آموزی تا چه میزان در محیط کسب و کار واقعی موفقیت آمیز بوده است

میزان رضایت شما از اساتید برگزارکننده دوره ها چه میزان است ؟