قانون تأسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی
 قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386
 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
 قانون ساماندهی مبادلات مرزی
 قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370
 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
 ‌تفسیر قانونی در خصوص قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاونی اقتصاد‌جمهوری اسلامی ایران
 ‌قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی از شمول قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران
 از قانون خدمت وظیفه عمومی
 قانون شرکت‌های تعاونی
 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
 قانون تجارت